Satzung

Καταστατικό

του συλλόγου των ελλήνων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών τον ελληνικού δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου του Kuenzelsau

παράγραφος 1
ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
1. Ο σύλλογος φέρει το όνομα : Σύλλογος ελλήνων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του ελληνικού δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου του Kuenzelsau.Πρέπει να καταχωρηθεί στην κατάσταση καταχώρησης των συλλόγων. Μετά την καταχώρηση αυτή ονομάζεται σύλλογος : Σύλλογος ελλήνων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του ελληνικού δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου του Kuenzelsau.Ο σύλλογος έχει την έδρα του το Kuenzelsau.

2 Το έτος διαχείρισης του συλλόγου είναι το ημερολογιακό έτος.

παράγραφος 2

ΣΚΟΠΟΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Σκοπός του συλλόγου είναι η υλική και ηθική υποστήριξη των σχολείων που τα επισκέπτονται ελληνόπουλα ή παιδιά με ελληνική καταγωγή. Η υποστήριξη αυτή «Οφείλει να είναι συνδεδεμένη με εκκλησιαστικές, παιδαγωγικές και άλλες οργανώσεις..
ιδιαιτέρως
— δια μέσου οργάνωσης διαλέξεων και συγκεντρώσεων προς πληροφόρηση και επιμόρφωση των γονέων στον παιδαγωγικό τομέα

— δια μέσου στενής συνεργασίας του συλλόγου με τους μαθητές

–δια μέσου συμπτωματικής παρακολούθησης της συμπεριφοράς των μαθητών και κατόπιν αυτού συνεννόηση επί αυτής με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό

–δια μέσου υλικής υποστήριξης των σχολείων, όσο αφορά σχολικούς σκοπούς

— δια μέσου προσπαθειών, κατόπιν της εξασφάλισης της σχολικής λειτουργίας και μετά, να υπάρχει η δυνατότητα μιας κανονικής μάθησης.

— δια μέσου της περαιτέρω μόρφωσης των αποφοίτων σε βιβλιοθήκες και ιδρύματα ανάγνωσης

— δια μέσου οργανώσεων εκδρομών επιμόρφωσης και διαφόρων εορταστικών διοργανώσεων

— δια μέσου προσπαθειών, όπως οι ταλαντούχοι μαθητές λαμβάνουν υποτρο­φίες.

— δια μέσου έκδοσης περιοδικών και φύλλων πληροφοριακού υλικού σε συνδυασμό με το διοικητικό συμβούλιο και με άλλους συλλόγους γονέων.

Ο σύλλογος ακολουθεί αποκλειστικά και άμεσα τους κοινωφελείς σκοπούς στο του κεφαλαίου του κανονισμού „περί ευνοϊκών σκοπών φορολογική απαλλαγή „.
Ο σκοπός του καταστατικού εκπληρώνεται ιδιαιτέρως δια μέσου πράξεων και πραγματοποιήσεων των αναφερομένων στην παράγραφο 2, κεφάλαιο 1 ( του καταστατικού).
3. Ο σύλλογος εργάζεται ανιδιοτελώς. Κατά την πρώτη γραμμή δεν ακολουθεί
οικείους οικονομικούς σκοπούς.
4. Έσοδα του συλλόγου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς
σύμφωνους με τον κανονισμούς του καταστατικού.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο δια διαφόρων εξόδων, που είναι ξένα με τους σκοπούς του συλλόγου ή δια δυσαναλόγων σχέσεων, να ευνοείται δια υψηλών πληρωμών.
5. Κατά την διάλυση του συλλόγου ή σε σταμάτημα λειτουργίας του ή σε
περίπτωση κατάργησης των μέχρι τώρα σκοπών του συλλόγου παρέχεται η
περιουσία του συλλόγου στην πόλη του Kuenzelsau η οποία πρέπει να την χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για σχολικούς σκοπούς.
παράγραφος 3
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
1. Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, που συμπλήρωσε το έβδομο έτος της ηλικίας του.

Κατόπιν πρότασης του διοικητικού συμβουλίου μπορεί η γενική συνέλευση να ανακηρύξει επίτιμα μέλη για εφ‘ όρου ζωής.

Για την εγγραφή μέλους αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν γραπτής αίτησης του μέλους προς το διοικητικό συμβούλιο.

παράγραφος 4

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ

Η Ιδιότητα σαν μέλος σταματάει με τον θάνατο ή την διαγραφή από τον κατάλογο μελών ή κατόπιν αποχώρησης μέλους από τον σύλλογο.
1.Η αποχώρηση μπορεί να ακολουθήσει δια γραπτής εξήγησης έναντι ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2.Ένα μέλος μπορεί να αποκλειστεί από τον σύλλογο, όταν αυτό κατά μεγάλο βαθμό ενοχής τραυματίσει τα ενδιαφέροντα του συλλόγου.

Ο αποκλεισμός ακολουθεί κατόπιν της ακρόασης του μέλους αυτού από το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου.

Κατά της απόφασης αυτής έχει το μέλος το δικαίωμα της ένστασης με σκοπό την αντίκρουση της απόφασης αυτής στην επόμενη γενική συνέλευση.

Αυτή αποφασίζει τελικά και με αποκλεισμό της τακτικής δικαιοδοσίας για την υποστήριξη ή την ακύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου που αφορά τον αποκλεισμό.

Ο αποκλεισμός πραγματοποιείται, όταν τα 2 / 3 των παραβρισκόμενων μελών αποφασίσουν υπέρ του αποκλεισμού.

παράγραφος 5

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η συνδρομή των μελών, όσον αφορά το ύψος της και τον χρόνο πληρωμής αυτής, καθορίζεται από την γενική συνέλευση.

Κατά την εγγραφή ενός μέλους προκαταβάλλεται η ετήσια συνδρομή.

Επίτιμα μέλη είναι απαλλαγμένα από την υποχρέωση της πληρωμής της συνδρομής.

παράγραφος 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν έπιπλα και συσκευές καθώς και εγκαταστάσεις του συλλόγου, καθώς επίσης να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώ­σεις του συλλόγου
2.Τα μέλη υπόκεινται στην υποχρέωση της αποσιώπησης, όταν ιδιαίτερα τους είναι γνωστή η κριτική της συμπεριφοράς μερικών μαθητών.
παράγραφος 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του συλλόγου είναι το διοικητικό συμβούλιο και η συνέλευση των μελών.

παράγραφος 8

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου σύμφωνα με την έννοια του γερμανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον ταμία, τον γραμματέα και από ένα μέλος.
2.Ο σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι κατέχουν το εξ‘ ίσου δικαίωμα αντιπροσώπευσης.
Σε περίπτωση εμποδισμού αυτών αντιπροσωπεύεται ο σύλλογος από τα υπόλοιπα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου από κοινού στο σύνολο τους.
παράγραφος 9
Το διοικητικό συμβούλιο έχει ιδιαιτέρως τα ακόλουθα καθήκοντα :
Προετοιμασία και σύγκληση της γενικής συνέλευσης καθώς και την διατύπωση της ημερησίας διάταξης.
Εκτέλεση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Προετοιμασία του οικονομικού σχεδίου (προϋπολογισμού), τήρηση λογιστικών βιβλίων, κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης και λήψη αποφάσεων προς εγγραφή και αποκλεισμό μελών

παράγραφος 10
ΕΚΛΟΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση για την διάρκεια του ενός έτους, υπολογιζόμενου από την ημέρα των εκλογών.
Παραμένει όμως έως την μέρα των νέων εκλογών σε υπηρεσία
Μόνον μέλη του συλλόγου μπορούν να εκλεγούν στο διοικητικό συμβούλιο.
Μετά τον τερματισμό της ιδιότητας σαν μέλος παύει και η υπηρεσία στο διοικητικό συμβούλιο.
2 Απέρχεται ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου πρόωρα, τότε μπορεί να εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο για τον υπόλοιπο χρόνο υπηρεσίας του απερχομένου στο διοικητικό συμβούλιο ένα διάδοχο μέλος αυτού.
παράγραφος 11
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σε συνεδριάσεις, σι οποίες καλούνται από τον πρόεδρο. Το χρονικό περιθώριο της ειδοποίησης της μιας εβδομάδας πρέπει να κρατηθεί

2.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, όταν τουλάχιστον τρία των μελών αυτού έχουν παρουσιαστεί. Η πλειονότητα των αποδοθέντων ψήφων αποφασίζει για την διατύπωση της απόφασης.

παράγραφος 13
1. Στην γενική συνέλευση έχει κάθε ενήλικο μέλος (το δικαίωμα) μιας ψήφου. Προς εξάσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί ένα μέλος να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο μέλος. Η εξουσιοδότηση αυτή αποδίδεται για έκαστη συνέλευση ιδιαίτερα .Σε ένα μέλος δεν επιτρέπεται όμως να αντιπροσωπεύει πέραν των δύο ξένων ψήφων.

2.Η γενική συνέλευση είναι για τα ακόλουθα θέματα υπεύθυνη :

α‘ Αποδοχή της ετήσιας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου. Απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου.

β,‘ Καθορισμό του ύψους των συνδρομών των μελών.

γ.‘ Εκλογή και ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

δ.‘ Λήψη απόφασης για αλλαγή καταστατικού καθώς απόφαση προς διάλυση του συλλόγου.

ε.‘ Λήψη απόφασης για έφεση κατά μιας απόφασης αποκλεισμού μέλους που πάρθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

στ.‘ Ανακήρυξη επίτιμων μελών


παράγραφος 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τον Οκτώβριο κάθε έτους λαμβάνει χώρα μια κανονική γενική συνέλευση των μελών. Αυτή καλείται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν της τήρησης της προθεσμίας των δύο εβδομάδων γραπτώς αναφερούσα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, Την ημερήσια διάταξη την καθορίζει το διοικητικέ συμβούλιο.
2. Κάθε μέλος μπορεί μέχρι το αργότερο μια εβδομάδα προ της ημέρας της γενικής συνέλευσης να αιτήσει γραπτώς προς το διοικητικό συμβούλιο την συμπλήρωση της ημερησίας διάταξης.
Στην αρχή της γενικής συνέλευσης πρέπει ο διευθύνων την συνέλευση να κάνει γνωστή προς την γενική συνέλευση την συμπλήρωση.
Όσο αφορά αιτήσεις προς συμπλήρωση της ημερησίας διάταξης που τίθενται στην γενική συνέλευση, το αποφασίζει η συνέλευση.
3. Μια ακόλουθη γενική συνέλευση λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο κάθε έτους.

4. Μια έκτακτη γενική συνέλευση των μελών μπορεί να καλεστεί από το διοικητικό συμβούλιο, όταν το απαιτεί το ενδιαφέρον του συλλόγου ή όταν το απαιτήσει το 1/5 των μελών γραπτώς με αναφορά του σκοπού και των αιτιών αυτής.
παράγραφος 18

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η γενική συνέλευση διευθύνεται από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση εμποδισμού αυτού από τον αντιπρόεδρο. Αν και αυτός εμποδίζεται, εκλέγει η γενική συνέλευση έναν διευθύνοντα της συνέλευσης από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Εάν δεν παρουσιαστεί κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου εκλέγει η γενική συνέλευση τον διευθύνοντα αυτής από τα υπόλοιπα μέλη.

1. Ψηφοφορίες γίνονται βασικά δια ανάτασης της χειρός. Αν το 1 / 3 των μελών το απαιτήσει, πρέπει να γίνει η ψηφοφορία γραπτώς.
2. Προς αλλαγή των σκοπών του συλλόγου, αλλαγή του καταστατικού του συλλόγου και διάλυση αυτού απαιτούνται τα 4/5 των εγκύρων ψήφων.
3. Οι υπόλοιπες αποφάσεις είναι έγκυρες εφ‘ όσον η απόλυτη γενική πλειοψηφία των συναθροισμένων μελών ή και των εγκύρων αντιπροσωπευομένων μελών τις ψηφίσει
4. Τα πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ψηφίζονται γραπτώς. Εκλέγονται αυτά τα πέντε μέλη που έλαβαν τους περισσότερους έγκυρους ψήφους, χωρίς να λαμβάνεται υπ‘ όψη μια ικανή πλειοψηφία
Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνει χώρα μια τελική εκλογή μεταξύ των ισοψηφούντων. Εμφανίζεται και πάλιν μια ισοψηφία τότε αποφασίζει ο λαχνός.
5. Όσο αφορά αποφάσεις της γενικής συνέλευσης πρέπει να κρατείται πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον γραμματέα και από ένα άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.